Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drelów

Wójt Gminy Drelów podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815) przeznacza do sprzedaży następujące nieruchomości:

– działka Nr 269/9 o pow. 0,1990 ha (niezabudowana), wartość nieruchomości (cena wywoławcza): 20 311,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta jedenaście złotych). Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczona 23% stawka podatku VAT.; MAPA

– działka Nr 269/10 o pow. 0,1991 ha (niezabudowana), wartość nieruchomości (cena wywoławcza): 20 321,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych). Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczona 23% stawka podatku VAT.; MAPA

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży położone są we wsi Dołha, Gmina Drelów, dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Księga Wieczysta KW nr LU1R/00027971/8.

Powyższe nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Drelów przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone długami ani innymi prawami. Nie występują też zobowiązania, których przedmiotem są w/w nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 1000 w świetlicy Urzędu Gminy w Drelowie ul. Szkolna 12

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy w Drelowie Nr 77 8039 0006 0010 0100 0840 0005 Bank Spółdzielczy Międzyrzec Podlaski o/Drelów wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej nie później niż w dniu 06.04.2022 r. oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium.

Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone osobom, które przystąpią do przetargu, ale go nie wygrają. Osobie, która wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Drelów, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drelów, pokój nr 3, tel. (083) 372-32-29, w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30. Ogłoszenie jest zamieszczone na stronie internetowej www.drelow.e-bip.eu (przetargi).

Accessibility Toolbar

Scroll to Top