Udostępnianie informacji statystycznych ze spisów powszechnych

Wyniki spisu rolnego są jednym z najważniejszych źródeł danych,
które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.
Dostarczają informacji na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, w tym
do negocjacji w ramach UE rodzaju i wielkości dopłat dla rolnictwa
i obszarów wiejskich, a także pokazują zmiany, jakie zaszły na
przestrzeni lat 2010-2020.


Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie UE
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz wynika on
z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program
spisów rolnych rundy 2020 r.


W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz
na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.


Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.


Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb
przeprowadzenia przez Prezesa GUS powszechnego spisu rolnego
w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z
przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top