Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i opłaty w 2024 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Urząd Gminy w Drelowie przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, są obowiązani do złożenia do 31 stycznia 2024 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r. w Urzędzie Gminy Drelów  oraz dokonania stosownej opłaty. Opłaty należy wnosić  tylko na rachunek bankowy Gminy Drelów 34 8039 0006 0010 0100 0840 0003.

Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wysokość opłaty wynosi:

– 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa nie przekroczyła 37.500 zł,

– 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła 37.500 zł,

– 2.100 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 18 % zawartości alkoholu nie przekroczyła 77.000 zł.

W przypadku przekroczenia tych progów sprzedaży opłata wynosi:

– 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży napojów do 4,5 % zawartości alkoholu i piwa,

– 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4,5 % proc. do 18 % alkoholu i piwa,

– 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu.

Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1) zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a oraz ust. 12a zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt. 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określonej w art. 11ust. 2,

2) zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. b oraz ust. 12b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11ust.2 lub 5, powiększonej o 30 % tej opłaty,

3) zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. 

Accessibility Toolbar

Scroll to Top