Opłaty w 2022 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Drelowie przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, są obowiązani do złożenia do 31 stycznia 2022 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r. oraz dokonania stosownej opłaty.

Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wysokość opłaty wynosi:

– 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa nie przekroczyła 37.500 zł,

– 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła 37.500 zł,

– 2.100 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 18 % zawartości alkoholu nie przekroczyła 77.000 zł.

W przypadku przekroczenia tych progów sprzedaży opłata wynosi:

– 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży napojów do 4,5 % zawartości alkoholu i piwa,

– 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4,5 % proc. do 18 % alkoholu i piwa,

– 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu.

Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1) zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a oraz ust. 12a zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt. 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określonej w art. 111 ust. 2,

2) zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. b oraz ust. 12b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust.2 lub 5, powiększonej o 30 % tej opłaty,

3) zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Przypominamy jednocześnie, że 29 i 30 stycznia 2022 roku to dni wolne od pracy w urzędzie.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top