Nowy termin do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy dojdzie do zmiany liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości objętej deklaracją.

Od 6 września 2019 r. obowiązuje nowy termin do składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy termin wynika ze zamiany wprowadzonej do art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1579).

Zgodnie z nowym brzmieniem w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Termin ten zastąpił obowiązujący do 5 września 2019 r. termin 14 dni od dnia nastąpienia zmiany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana terminu dotyczy zarówno nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększającej, jak i zmniejszającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana nie dotyczy obowiązku złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W tym przypadku nadal pozostaje termin 14 – dniowy.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top