Nowy numer rachunku bankowego na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.) wprowadzającą konieczność gromadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyodrębnionym rachunku bankowym informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. zmianie ulega numer rachunku bankowego Gminy Drelów dla wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy numer rachunku bankowego Gminy Drelów,
na który od 2020 roku należy dokonywać wyłącznie
wpłat opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi to:

13 8039 0006 0010 0100 0840 0090.

W tytule przelewu należy wskazać:

„Dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości jeżeli nie jest on posiadaczem rachunku bankowego z którego dokonywana jest zapłata, adres nieruchomości której dotyczy opłata, okres za jaki dokonywana jest wpłata”.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XVII/120/2013 Rady Gminy Drelów z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat z gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy za cały kwartał z góry tj. do 15 stycznia (za styczeń, luty, marzec), 15 kwietnia (za kwiecień, maj, czerwiec), 15 lipca (za lipiec, sierpień, wrzesień) i 15 października (za październik, listopad i grudzień).

Accessibility Toolbar

Scroll to Top