Nabór na ławników na lata 2024-2027

Karty zgłoszeń oraz załączników kandydatów na ławników można pobierać na Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy w pok. 3 w dniach i godzinach pracy urzędu.

Karty dostępne są poniżej na stronie internetowej Urzędu Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej – www.drelow.e-bip.eu / Zakładka: Wybory ławników 2024-2027, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.gov.pl/sprawiedliwosc oraz na stronie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim www.radzyn.sr.gov.pl.

Wybory ławników przygotowują i przeprowadzają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu, najpóźniej w październiku 2023 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1/  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2/  jest nieskazitelnego charakteru,

3/  ukończył 30 lat,

4/  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka

     w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5/  nie przekroczył 70 lat,

6/  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7/  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1/  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2/  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać

     skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3/  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze

     ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5/  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6/ duchowni,

7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8/ funkcjonariusze Służby Więziennej,

9/ radni gminy, powiatu i województwa

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin uprawnione podmioty, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku:

     1/ prezesi właściwych sądów,

     2/ stowarzyszenia,

     3/  inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów

           prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

     4/ co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących

          stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy – tel. 83 372 32 29.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top