Konsultacje społeczne 2021

Wójt Gminy Drelów informuje  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, o rozpoczęciu z dniem 10 czerwca 2021 r.,  konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz z  podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Podstawa Prawna konsultacji: art. 5 ust .1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwała NR V/24.2011 rady Gminy Drelów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego.

  1. Przedmiot konsultacji .

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz z  podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

  • Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Od 10 czerwca 2021 r. do 24 czerwca 2021 r.. Uwagi i opinie wniesione po 24 czerwca 2021 r. nie będą rozpatrywane.

  • Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach.

W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Drelów.

  • Osoba odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy Drelów.

  • Formy konsultacji.

Wszystkie uwagi, opinie i propozycje prosimy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu konsultacji, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Drelów www.drelow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście: pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00,  w sekretariacie Urzędu Gminy Drelów, ul Szkolna 12
  2. drogą elektroniczną na adres email:sekretariat@drelow.pl lub meldunki@drelow.pl,
  3. za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Gminy Drelów, ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów, z dopiskiem „ Program współpracy z organizacjami pozarządowymi”

Dokumenty:

Projekt uchwały zmieniającej i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Gminy Drelów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drelów.

  • Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drelów.

Załączniki:

Accessibility Toolbar

Scroll to Top