Konsultacje dotyczące rocznego programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024

Wójt Gminy Drelów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024″.
Konsultacje prowadzone są w okresie od dnia 3 października 2023 roku do 24 października 2023 roku w następującej formie imiennego wyrażenia opinii poprzez przesłanie na określonym formularzu:

  • – za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście ( osobiście – po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym pod numerem tel. 83 372-32-23) na adres siedziby Urzędu Gminy w Drelowie, ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne”;
  • – za pośrednictwem poczty elektronicznej (wypełniony i podpisany skan formularza) na adres: meldunki@drelow.pl, w tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

 Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania. Konsultacje umożliwią wszystkim zainteresowanym organizacjom, prowadzącym działalność statutową na terenie Gminy Drelów, wypowiedzenie się w wyżej wymienionej sprawie. Jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą zostać uwzględnione w procesie konsultacji.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top