Komunikat zima 2021/2022 – obowiązek odśnieżania.

Szanowni Mieszkańcy

W związku z rozpoczynającym się okresem zimowym oraz prognozowanymi opadami śniegu przypominamy  wszystkim właścicielom, użytkownikom i zarządcom nieruchomości o ustawowym obowiązku odśnieżania chodników przylegających do nieruchomości  oraz usuwanie sopli i zalegającego śniegu z dachów.

Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021., poz. 888 z późn. zm.), a także w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w okresie zimowym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie: błota, śniegu, loduinnych zanieczyszczeń, z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości

Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego określa również §4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów z dnia 30.06.2021 r. w świetle którego „1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno być realizowane na bieżąco w celu niezwłocznego usunięcia przeszkód lub zagrożeń dla swobodnego przechodu lub przejazdu.

2.Śnieg i lód uprząta się:

 1) poprzez odgarnięcie w miejsca nie powodujące zakłóceń dla przechodu i przejazdu, na nieruchomości od strony jezdni lub na pasie zieleni przyulicznej;

 2) poprzez formowanie pryzm, w sposób umożliwiający ich uprzątnięcie przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych;

 3) w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni, w szczególności wokół pni drzew;

 4) do momentu usunięcia śliskości i oblodzenia.

 3. Błoto i inne zanieczyszczenia uprząta się na bieżąco z wykluczeniem ich gromadzenia na części nieruchomości służących do użytku publicznego.

4. Materiał użyty do likwidacji śliskości i oblodzenia usuwa się niezwłocznie po ustaniu przyczyn zastosowania.

5. Niedozwolone jest przemieszczanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.”

Na właściciela nieruchomości obowiązki w okresie zimowym nakłada również Prawo budowlane – art. 61 pkt 2 w świetle którego właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku i nie dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez m.in. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu, jak również usuwanie z elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. 

Prace związane z usuwaniem z dachu śniegu, sopli itp. mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących, a także dla samego budynku, dlatego też muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

W dobie epidemii, która zdominowała Naszą uwagę proszę, aby nie zapominać o obowiązkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego apelujemy do Państwa o należyte wykonywanie ustawowego obowiązku.

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt telefoniczny w dni robocze pod nr tel. (83) 372-32-25 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top