II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku.

Urząd Gminy w Drelowie przypomina, że zgodnie art. 111 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z póź. zm.),przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, są zobowiązani do uiszczenia  opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do 31 maja  2022 roku.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top