Gospodarka odpadami komunalnymi

 

         Informacje ogólne o nowym systemie odpadami komunalnymi obowiązującym
                     od kwietnia 2020 r.


         Podstawy prawne funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi


         Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drelów w poszczególnych latach


         Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Drelów


         Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
                     od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Drelów

 

Ważne informacje i ogłoszenie dotyczące
systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

 

 

- deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_logo.png

 

 

    – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
       odpadami komunalnymi

    – klauzula informacyjna RODO

 

 

 

- 2019segr.jpg

 

 

Informacja jak prawidłowo segregować odpady
                  komunalne na terenie Gminy Drelów.

 

 

 

 

- logo_harmonogram_odpady.jpg

 

 

    Obowiązujący harmonogram odbioru odpadów komunalnych
    w poszczególnych rejonach Gminy Drelów na okres od 1.01.2020
    do 31.08.2020 r.

 

 

 

- pszok_logo.jpg

 

 

 

                     Informacje o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej
          Zbiórki Odpadów Komunalnych (informacje o godzinach
                            otwarcia, rodzaju przyjmowanych odpadów)

 


 

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Drelów o obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr VI/54/2019 Rady Gminy Drelów z dnia 20 września 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała ta mówi, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie do 15 dnia pierwszego miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy.


W 2020 roku termin wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa:

  • Za miesiące styczeń, luty i marzec – 15 stycznia 2020,
  • Za miesiące kwiecień, maj i czerwiec – 15 kwietnia 2020,
  • Za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień – 15 lipca 2020,
  • Za miesiące październik, listopad, i grudzień – 15 października 2020.

Od kwietnia 2020 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 14 zł za osobę za miesiąc w przypadku zadeklarowanej zbiórki odpadów w sposób selektywny (segregujemy odpady zgodnie z wytycznymi)
  • W przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Wójt Gminy Drelów naliczy opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdą osobę wykazaną w deklaracji. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 42 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Ponadto informujemy, że kwoty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczone są na podstawie złożonych przez płatników deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w których mieszkańcy zadeklarowali kwotę tej opłaty i wszyscy właściciele nieruchomości  na podstawie tych deklaracji powinni wpłacać opłatę bez wezwania w określonych terminach.

UWAGA: W sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nie otrzymują wezwań do zapłaty, czy decyzji wymiarowych tak jak w przypadku podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Zadeklarowaną kwotę opłaty należy wpłacać bez wezwania. 

W przypadku nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki podatkowe, a w przypadku braku wpłat będzie prowadzona egzekucja administracyjna w celu przymusowego ściągnięcia należności co spowoduje obciążeniem dodatkowymi kosztami.

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych lub zamieszkania nowej nieruchomości należy zgłaszać na podstawie deklaracji w niżej wskazanych terminach:

- deklaracje_za_odpady_komunalne.jpg

Accessibility Toolbar

Scroll to Top