Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym – STOP powodzi – zaproszenie na konsultacje społeczne.

Powódź, obok suszy, jest jednym z najbardziej dotkliwych i niebezpiecznych naturalnych zjawisk występujących na obszarze kraju i oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.O ile susze rozwijają się długotrwale, zwykle w ciągu miesięcy, a nawet lat, to powodzie są zjawiskiem gwałtownym, ujawniającym swą niszczycielską moc w bardzo krótkim czasie, nierzadko nawet w ciągu godzin. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, cyklicznie przygotowuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Obecnie przygotowywana jest aktualizacja poprzednich, pierwszych, PZRP. To ostatni etap 6-letniego cyklu planistycznego, który zakończy się w 2022 r. PZRP wraz z planami gospodarowania wodami (PGW) i planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) przyczyni się do realizowanej przez Wody Polskie, kompleksowej poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce.

Zgłaszanie uwag i wniosków

Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w aktualizacji PZRP jest możliwość składania do nich uwag i wniosków. Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) mogą być składane w różnych formach, w tym w szczególności, w formie pisemnej.

Specjalnie przygotowany formularz służący do składania uwag i wniosków został zamieszczony na stronie www.stoppowodzi.pl

Formularz do wypełnienia online: https://stoppowodzi.pl/konsultacje/

Źródło: https://stoppowodzi.pl/

Accessibility Toolbar

Scroll to Top