Indywidualizacja nauczania

 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
w szkołach podstawowych w gminie Drelów”

 

Z początkiem sierpnia 2012 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w gminie Drelów” realizowanego w ramach:

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany od 01.08.2012 roku do 31.07.2013 roku.

Celem głównym projektu jest wyrównanie w okresie 01.08.2012 – 31.07.2013 szans edukacyjnych dzieci z klas I – III z obszaru gminy Drelów poprzez indywidualizację procesu kształcenia w Szkołach Podstawowych.

Celami szczegółowymi są:

– wyrównanie w okresie 01.08.2012 – 31.07.2013 szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami umiejętności szkolnych klas I – III w Szkołach Podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Drelów,

– wyrównanie w okresie 01.08.2012 – 31.07.2013 szans edukacyjnych dzieci z wadami postawy klas I – III w Szkołach Podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Drelów,

– wyrównanie w okresie 01.08.2012 – 31.07.2013 szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej klas I – III w Szkołach Podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Drelów,

– wyrównanie w okresie 01.08.2012 – 31.07.2013 szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy klas I – III w Szkołach Podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Drelów,

– wyrównanie w okresie 01.08.2012 – 31.07.2013 szans edukacyjnych dzieci przejawiających zainteresowania matematyczne, artystyczne i językowe klas I – III w Szkołach Podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Drelów

Projekt jest realizowany w czterech szkołach podstawowych na terenie gminy Drelów: w Szkole Podstawowej w Drelowie, w Szkole Podstawowej w Żerocinie, w Szkole Podstawowej w Szóstce oraz w Szkole Podstawowej w Dołdze.

Dokumenty rekrutacyjne były dostępne w Biurze Projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy w Drelowie oraz w sekretariatach szkół.

O przyjęciu dziecka, decydowały następujące kryteria:

  • kryteria formalne – uczęszczanie do klas I-III szkoły podstawowej, przedłożenie formularza zgłoszeniowego,
  • kryteria merytoryczne – problemy i potrzeby dydaktyczne zdiagnozowane na etapie przygotowania wniosku.

W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia:

Szkoła Podstawowa w Drelowie

– zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

– zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

– zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

– zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze dzieci,

– zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne dzieci.

Szkoła Podstawowa w Dołdze

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

– zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

– zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze dzieci,

– zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.

Szkoła Podstawowej w Żerocinie

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,

– zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze dzieci,

– zajęcia rozwijające zainteresowania językowe dzieci,

Szkoła Podstawowa w Szóstce

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

– zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

– zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

– zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze dzieci,

– zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne dzieci.

W sierpniu zostały przygotowane dokumenty rekrutacyjne oraz nastąpiło szczegółowe zapoznanie z projektem.

Wraz z początkiem września rozpoczęliśmy rekrutację do projektu, która trwała do 7 września 2012 roku. Do projektu przystąpiło 187 dzieci z klas I-III z czterech szkół podstawowych z terenu gminy Drelów.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top