XXX sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 marca 2024 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Drelów.

Początek obrad godz. 1000

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
 4. Podsumowanie pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy za 2023 rok oraz plany pracy Komisji Rady Gminy na 2024 rok.
 5. Informacja Jednostek organizacyjnych z działalności w 2023 roku i plany pracy na 2024 rok.
 6. Informacja o stanie bezrobocia i sposobach zapobiegania bezrobociu na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
   i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru, zakresu usług oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich,
  2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  3. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drelów w roku 2024,
  4. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Drelów, stanowiącej własność Gminy Drelów,
  5. wezwania do uzupełnienia braków formalnych pisma,
  6. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Drelów,
  7. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/258/2023 Rady Gminy Drelów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,
  8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,
  9. zmian w budżecie Gminy na 2024 rok,
  10. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Ogłoszenia, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Informuję, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady Gminy oraz będzie wyłożony na sali obrad w dniu sesji od godz. 9oo

Ponadto informuję, że obrady Rady Gminy Drelów są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. –tzw. RODO.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Ciesielska

Oglądaj on-line.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sesja_rady-1024x576.jpg

Accessibility Toolbar

Scroll to Top