XXII sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 września 2022 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Drelów.

Początek obrad godz. 1000

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
 4. Informacja o stopniu przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.
 5. Sprawozdanie i ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Drelów,
  2. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Żerocin, stanowiącej własność gminy Drelów,
  3. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Drelów,
  4. przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drelów na lata 2023-2027,
  5. zmiany uchwały nr VII/69/2019 Rady Gminy Drelów z dnia 20 listopada 2019 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Drelów,
  6. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu prowadzonych przez Gminę Drelów,
  7. zmiany uchwały nr XXV/220/2018 Rady Gminy Drelów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Drelów,
  8. zmian w budżecie Gminy na 2022 rok,
  9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Ogłoszenia, wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Informuję, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady Gminy oraz będzie wyłożony na sali obrad w dniu sesji od godz. 9oo.

Ponadto informuję, że obrady Rady Gminy Drelów są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. –tzw. RODO.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Ciesielska

—> OGLĄDAJ ONLINE <—

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sesja_rady-1024x576.jpg

Accessibility Toolbar

Scroll to Top