XX sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 marca 2022 roku w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XX sesja Rady Gminy Drelów.

Początek obrad godz. 1000

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
 4. Podsumowanie pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy za 2021 rok oraz plany pracy Komisji Rady Gminy na 2022 rok.
 5. Informacja Jednostek organizacyjnych z działalności w 2021 roku i plany pracy na 2022 rok.
 6. Informacja o stanie bezrobocia i sposobach zapobiegania bezrobociu na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Drelów,
  2. zmiany uchwały nr VII/69/2019 Rady Gminy Drelów z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Drelów,
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla Gminy Drelów,
  4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drelów w roku 2022,
  5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Drelów,
  6. zmian w budżecie Gminy na 2022 rok,
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Ogłoszenia, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Informuję, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady Gminy oraz będzie wyłożony na sali obrad w dniu sesji od godz. 9oo.

Ponadto informuję, że obrady Rady Gminy Drelów są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. –tzw. RODO.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Ciesielska

—> OGLĄDAJ ONLINE <—

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sesja_rady-1024x576.jpg

Accessibility Toolbar

Scroll to Top