Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Obwieszczenie

Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 24 lutego 2014 r.

o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 332 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 231) oraz informację o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

I.

POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) stanowi się, co następuje:

§ 1

Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2

W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 51 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3

Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 25 maja 2014 r.

§ 4

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 5

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                      Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: Bronisław Komorowski

Załącznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 lutego 2014 r. (poz. 231)

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.Data wykonania czynności wyborczych*)

Treść czynności wyborczych

1 2
do dnia 5 kwietnia 2014 r. – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:-  przez organ partii
politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,-  przez pełnomocnika
wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub
o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
do dnia 7 kwietnia 2014 r. – powołanie okręgowych komisji wyborczych,- powołanie rejonowych
komisji wyborczych
do dnia 15 kwietnia 2014 r.do godz. 2400 – zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
do dnia 20 kwietnia 2014 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich
i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 25 kwietnia 2014 r. – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach
i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych
dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych,- zgłaszanie przez armatorów wniosków
o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
do dnia 2 maja 2014 r. – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez
pełnomocników komitetów wyborczych
do dnia 4 maja 2014 r. – powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast) obwodowych komisji wyborczych,- podanie do wiadomości publicznej
informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za
granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym
o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania
korespondencyjnego,- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania
korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,- sporządzenie spisów
wyborców przez gminy
od dnia 4 maja 2014 r.do dnia 11 maja 2014 r. – składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą
lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze
kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia
i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą
służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania
oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby
Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków
o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego
dla miejscowości, w której odbywają służbę
od dnia 10 maja 2014 r.do dnia 23 maja 2014 r.do godz. 2400 – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych
w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 10 maja 2014 r. – zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru
głosowania korespondencyjnego za granicą
do dnia 11 maja 2014 r. – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych
o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego
zamieszkania,- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym
przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie
Braille’a
do dnia 15 maja 2014 r. – podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie
obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na
posłów do Parlamentu Europejskiego,- składanie wniosków o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 20 maja 2014 r. – składanie wniosków przez wyborców przebywających
czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych
o dopisanie do spisu wyborców
do dnia 22 maja 2014 r. – zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą
wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych
za granicą,- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich
statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach
głosowania utworzonych na tych statkach
w dniu 23 maja 2014 r.o godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 25 maja 2014 r.godz. 700-2100 – głosowanie

_______________________

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym  przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

II.

Wykaz okręgów wyborczych
i siedzib okręgowych komisji wyborczych

Okręg wyborczy nr 1 obejmuje obszar województwa pomorskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Gdańsk.

Okręg wyborczy nr 2 obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Bydgoszcz.

Okręg wyborczy nr 3 obejmuje obszar województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Olsztyn.

Okręg wyborczy nr 4 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: m. st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Warszawa.

Okręg wyborczy nr 5 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: powiatów
— ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz miast na prawach powiatu — Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Warszawa.

Okręg wyborczy nr 6 obejmuje obszar województwa łódzkiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Łódź.

Okręg wyborczy nr 7 obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Poznań.

Okręg wyborczy nr 8 obejmuje obszar województwa lubelskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Lublin.

Okręg wyborczy nr 9 obejmuje obszar województwa podkarpackiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Rzeszów.

Okręg wyborczy nr 10 obejmuje obszar województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Kraków.

Okręg wyborczy nr 11 obejmuje obszar województwa śląskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Katowice.

Okręg wyborczy nr 12 obejmuje obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Wrocław.

Okręg wyborczy nr 13 obejmuje obszar województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Gorzów Wielkopolski.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Accessibility Toolbar

Scroll to Top