Urząd Stanu Cywilnego

 

         Wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego


         Przyjmowanie dokumentów do zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego
                     ze skutkami cywilnymi


         Przyjmowanie zgłoszeń na jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego


         Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca


         Odtworzenia treści polskiego aktu stanu cywilnego


         Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa


         Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń


          Rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonu


         Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa


          Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą


          Zmiana imion dziecka


          Przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego
                       z małżeństwa


          Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki
                      dodatkowej o rozwodzie


         Sprostowanie aktu stanu cywilnego


         Uzupełnienie aktu stanu cywilnego


         Sporządzanie aktów stanu cywilnego w rejestrze na podstawie zagranicznych dokumentów
                     potwierdzających zdarzenia mające miejsce za granicą


         Zmiana imienia lub nazwiska

Accessibility Toolbar